WkkgzGAT_schild

De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) verplicht een therapeut aangesloten te zijn bij een onafhankelijke klacht- en tuchtrecht en onpartijdige geschillencommissie. Ik ben hiervoor aangesloten bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).

Uiteraard is het de bedoeling om samen een klacht te bespreken en tot een goede en gewenste uitkomst te komen. Mocht dit om één of andere reden toch niet lukken dan kunt u een klacht indienen bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Deze instantie is erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons