Praktijk van Noesja Kosters

Privacy policy praktijk

Privacy policy praktijk van Noesja Kosters

De praktijk van Noesja Kosters ‘Therapie voor mens en dier en dierenhomeopathie’ gevestigd aan: De Gloep 7, 9442 TP  ELP, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy.

 

Contactgegevens
https//www.noesjakosters.nl
info@noesjakosters.nl
Tel. 0593-565315

Noesja Kosters is de Functionaris Gegevensbescherming van de praktijk. Zij is te bereiken via: info@noesjakosters.nl

 

Praktijk van Noesja Kosters ‘Therapie voor mens en dier & dierenhomeopathie’
De praktijk biedt therapie en behandeling/begeleiding aan voor mens en dier met een complementaire insteek.

De praktijk richt zich op het welzijn van mens en dier. Door gebruik van homeopathische middelen (bij dieren), Bach bloesem remedies, bioresonantie en healing wordt het zelfhelend vermogen aangesproken.

Het doel van het verzamelen en verwerken van gegevens (van de eigenaar/klant en het dier – zie hieronder welke gegevens dit zijn) is om de therapie en/of de behandeling/begeleiding zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij dat wat er bij de eigenaar/klant en/of het dier speelt. De verstrekte gegevens (door de klant/eigenaar) over het dier zijn van groot belang om inzicht te krijgen in de levensloop van het dier, zodat dit ook een plek in de behandeling kan krijgen.

 

Persoonsgegevens
De praktijk van Noesja Kosters verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van deze dienst en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Voor het uitvoeren van de diensten binnen de praktijk zullen bepaalde persoonlijke gegevens gevraagd worden. Dit zal zich beperken tot de hoogst noodzakelijke gegevens om deze diensten goed uit te kunnen voeren.

 • Deze (directe) persoonsgegevens zijn de gegevens van de eigenaar/klant:
  • Voornaam en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Mailadres
  • Vragenlijst bij aanvang bioresonantie (klant)

Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om u te kunnen behandelen met de bioresonantie en verder om u te kunnen bereiken (telefonisch of per mail) en/of om de homeopathische middelen voor uw dier aan u op te kunnen sturen.

 • De gegevens van uw dier zijn:
  • Naam van het dier
  • Diersoort
  • Rassoort
  • Ziektegeschiedenis / eerdere behandelingen
  • Reguliere geneesmiddelen historie
  • Vragenlijst bij aanvang bioresonantie (dier)
 • Als eigenaresse van de praktijk is Noesja Kosters als enige verantwoordelijk voor het uitvragen en bewaren van persoonlijke gegevens. Deze persoonsgegevens zullen met grote zorgvuldigheid opgeslagen en bewaard worden.
 • De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Hierbij wordt het wettelijk termijn van bewaarplicht aangehouden.
 • Binnen de praktijk worden uw gegevens niet gebruikt voor onderzoek of statistieken.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
De praktijk van Noesja Kosters verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De praktijk van Noesja Kosters blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Bewaren van gegevens

 • De directe en indirecte gegevens van eigenaar/klant en dier worden in de computer opgeslagen en bewaard.
 • Het anamneseformulier (met de gegevens van u of uw dier) en de evt. homeopathische voorschriften voor uw dier worden in de computer opgeslagen en bewaard.
 • Het anamneseformulier/behandelplan behorende bij de bioresonantie (zowel voor mens als dier) wordt in de computer opgeslagen en bewaard.
 • De foto’s die de eigenaar van zijn/haar dier mailt worden (ook) in de computer opgeslagen en bewaard.
 • De factuur, waar de naam van de eigenaar/klant en de omschrijving van de behandeling op vermeld staan, gaat naar de eigenaar/klant via de mail en een kopie wordt bewaard in de praktijk (voor inzage van de belastingdienst) en deze facturen moeten voor een wettelijk gestelde periode bewaard blijven. Deze facturen gaan 1 x per jaar (éénmalig) naar de accountant. De factuur die u van de praktijk ontvangt is dus dezelfde als de accountant ziet. Inhoudelijke gegevens van de behandeling/begeleiding worden niet vrijgegeven.

 

Beveiligde persoonsgegevens
De praktijk van Noesja Kosters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de mail: info@noesjakosters.nl

 

Datalek
Indien een datalek wordt geconstateerd vanuit de praktijk van Noesja Kosters en deze wordt als ‘groot risico’ ingeschat dan wordt u hier over geïnformeerd en tevens wordt gelijk gekeken naar een oplossing voor het datalek om dit in de toekomst te voorkomen.

 

Grondslagen
De praktijk van Noesja Kosters verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen bij u af te leveren
 • De praktijk van Noesja Kosters verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte of wetgeving.

Toestemming: de eigenaar/klant heeft toestemming gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens (zie behandelovereenkomst).
Wettelijke verplichting: verwerking van persoonsgegevens en evt. de gegevens van uw dier is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting om een behandelplan cq. anamnese op te stellen. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) schrijft voor dat zorgverleners medische dossiers goed beveiligen. Zij moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot het dossier van een patiënt.

 

Behandelovereenkomst

 • Komt u bij mij voor uzelf of met uw dier in de praktijk dan wordt bij het begin van de behandeling een behandelovereenkomst aan u overhandigd en dient u deze te ondertekenen. Deze getekende behandelovereenkomst wordt in PDF in gescand en opgeslagen in de computer. Indien gewenst kunt u een kopie van de behandelovereenkomst krijgen.
 • De klant heeft te allen tijde het recht de toestemming in te trekken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens (en/of het dossier van uw dier) in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de praktijk Noesja Kosters en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij de praktijk een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@noesjakosters.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. De praktijk van Noesja Kosters reageert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Klachtenprocedure
Uiteraard is het de bedoeling om samen een klacht te bespreken en samen tot een goede en gewenste uitkomst te komen. Mocht dit om één of andere reden toch niet lukken dan kunt u een klacht indienen bij de beroepsvereniging CAT. U kunt de klachtenprocedure vinden op de website van het CAT www.catcollectief.nl en op de website van de praktijk www.noesjakosters.nl.

De praktijk van Noesja Kosters wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Vragen?
Hebt u vragen of wilt u meer informatie over de Privacy policy dan kunt u terecht bij Noesja Kosters, eigenaresse van de praktijk.

 

Disclaimer
De praktijk van Noesja Kosters is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.